Skip to main content

สาขาวิชาการบัญชี

ปรัชญาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชี คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ

สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทั้งภาคธุรกิจ ชุมชน และสังคม

อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ