หลักสูตร

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์ ดร. พูนพิศ ธิตินันทน์

หัวหน้าสาขา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บงกช กมลเปรม

 

อาจารย์มายามีน หวันฮัซซัน

 

อาจารย์นันทพร โกสิยาภรณ์

 

อาจารย์เนตรวดี เพชรประดับ

 

อาจารย์นิฟาตีฮะ ปัตนวงศ์

อาจารย์ทิพวรรณ รัตนพรหม

 

อาจารย์ไฮดา สุดินปรีดา

 

อาจารย์นันทิกานท์ ประสพสุข