Skip to main content

รายละเอียดหลักสูตรบัญชี

ปรัชญาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชี คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทั้งภาคธุรกิจ ชุมชน และสังคม
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

  1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  2. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
  3. ผู้ทำบัญชีอิสระ
  4. ผู้ทำบัญชีในหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
  5. ผู้ตรวจสอบภายใน
  6. ที่ปรึกษาด้านการเงิน
  7. ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและวางแผนภาษีอากร
  8. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการเรียนปกติ และสหกิจ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 31 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 97 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

รวม 134 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรเพิ่มเติม…

ระยะการศึกษา

หลักสูตร 4 ปี