หลักสูตร

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์ธิดา ลาภวงศ์

หัวหน้าสาขา

 

อาจารย์สุมาลี กรดกางกั้น

 

อาจารย์เกศแก้ว ประดิษฐ์

 

อาจารย์ชลกาญจน์ สถะบดี

 

อาจารย์มธุรส ทองอินทราช