Skip to main content

รายละเอียดหลักสูตรการตลาดดิจิทัล

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

ใครที่ชอบ Social Media ขายของออนไลน์ อยากมีธุรกิจส่วนตัว เราออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ การตลาดครบทุกมิติเพื่อให้คุณ เป็นตัวจริงของวงการดิจิทัล

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • 1. นักการตลาดดิจิทัล
  • 2. ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
  • 3. ผู้บริหารสินค้าอีคอมเมิร์ช
  • 4. ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย
  • 5. นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
  • 6. นักวิเคราะห์และวิจัยการตลาด
  • 7. นักสื่อสารการตลาด
  • 8. นักวางแผนโฆษณา

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการเรียนปกติ และสหกิจ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 31 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 96 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

รวม 133 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรเพิ่มเติม…

ระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตร 4 ปี