หลักสูตร

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์ ดร.กฤษณา พรหมชาติ

หัวหน้าสาขา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธมยันตี ประยูรพันธ์

 

อาจารย์ ดร.อัฟซา อาแว

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัณฑนา กระโหมวงศ์

 

อาจารย์สิรีกัญญ์วรา จูวัตร์

 

อาจารย์โซเฟีย สามะอาลี

 

อาจารย์รอยฮาน สะอารี

 

อาจารย์วีรศักดิ์ โศจิพันธ์

 

อาจารย์ ดร.สรัญณี อุเส็นยาง

 

อาจารย์ ดร.พรชนก พงค์ทองเมือง

 

อาจารย์สุชาดา อีเลียสะคาน