หลักสูตร

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ สังขพันธ์

หัวหน้าสาขา

 

อาจารย์พระรักษ์ อมรศักดิ์

 

อาจารย์ผการัตน์ ทองจันทร์

 

อาจารย์เจ๊ะอีลย๊าส โตะตาหยง