Skip to main content

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปรัชญาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์นำองค์ความรู้ควบคู่คุณธรรม

เพื่อนำสังคมสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศชาติ และภูมิภาคอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน