หลักสูตร

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์ ดร.พรทิพย์ มานพคำ

หัวหน้าสาขา

 

อาจารย์ ดร.ชนาธิป หวังวรวงศ์

 

อาจารย์ศรัณ เนื้อน้อย

 

ผู้ช่วยศาสตาจารย์พัชนี ตูเล๊ะ

 

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ชลธิชา มะลิพรม

 

อาจารย์ดร.อิบรอฮิม สารีมาแซ