Skip to main content

Welcome to
FMS PNU

FMS NEWS

ข่าวคณะวิทยาการจัดการ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวการศึกษา
  • ความภาคภูมิใจของลูกอินทนิล
  • จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาด

13 พฤศจิกายน 2023

รางวัลและความภาคภูมิใจ


ข้อมูลปี 2565

ข้อมูลและสถิติ

6

หลักสูตร

52

บุคลากร

827

นักศึกษาปริญญาตรี

28

นักศึกษาปริญญาโท